Plán výchovy a péče

Plán výchovy a péče (dále jen PVP) je zaměřen na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Ve školce se nepoužívají tělesné ani psychické tresty, předchází se ponižování dětí, eliminuji se prostředky a situace, které se jakkoli dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Případné nastalé problémy jsou bez odkladu diskrétně konzultovány s rodiči dítěte. Zpětná vazba a udržování vzájemného vztahu mezi školkou a rodiči patří mezi základní principy školky.

PVP zahrnuje rozmanité aktivity pro všestranný rozvoj dítěte. Respektuje individuální potřeby dětí. Aktivity jsou přizpůsobené vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí dané věkové skupiny a uplatňuje se integrovaný přístup.
Veškerá pedagogická činnost se opírá o Rámcový vzdělávací program (2004).  Sleduji se tyto rámcové cíle (záměry):

  1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání;
  2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost;
  3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Stanovováním si dílčích cílů směřujeme k rozvoji klíčových kompetencí:

  • kompetence k učení;
  • kompetence k řešení problémů;
  • kompetence komunikativní;
  • kompetence sociální a personální;
  • kompetence činnostní a občanské.

Na základě všeobecných cílů a klíčových kompetencí rozdělujeme naše hlavní aktivity do několika bloků:

 

ROZUMOVÝ BLOK

( předškoláček, didaktické hry, odpoledne s Logico Piccolo, logopedie)

Rozumový blok představuje nejširší blok realizovaný v průběhu celého týdne, jelikož zahrnuje rozvoj poznání, jazykový rozvoj (čeština) a rozvoj matematických představ.

Třikrát do týdne se nejstarší děti setkávají s Předškoláčkem, který je do školy připraví tak, aby co nejlépe zvládly nejenom jiný režim, ale i obsahově náročnější složení školního programu.

Didaktické hry a práce s Logico Piccolo představují odpoledne, kde si děti hravou a zábavnou formou osvojí různé dovednosti v oblasti matematiky (počty, geometrické tvary), přírodovědných reálií, prostorového vnímaní a jazyka.

Logopedická prevence je působení nejen ve smyslu předcházení poruchám komunikačních schopností, ale i ve smyslu pokynu pro optimální stimulaci řečového vývoje. V moderní logopedii se čím dál více dostává do popředí snaha předcházet poruchám komunikačních schopností – logopedická prevence:

  1. primární – zdravé dítě se musí naučit správné mluvit, osvojit si správné komunikační návyky;
  2. sekundární – jedincům s narušenou komunikační schopnosti věnovat takovou speciální péči, aby dokázali přiznat své nedostatky, aby nedocházelo k deformaci osobnosti.

ETICKÝ BLOK

(etikáček)
Děti se nejenom v rámci Etikáčka, ale v průběhu celého dne, učí utvářet seberegulaci chování, zvyšovat interpersonální kompetence a autonomii. To znamená, že se posiluje samostatnost, tvořivost, osobní integrita a utváří se základy osobní zodpovědnosti dítěte. Osvojuje si mravní  návyky a utváří si základy kultivovaného chování, zvyšuje se emocionální a sociální inteligence, posiluje se kooperativní chování, osvojuje si nenásilné řešení konfliktů, osvojuje si schopnost porozumět, akceptovat a respektovat jiné.

POHYBOVÝ BLOK

(tělovýchovné cvičení, tělovýchovné chvilky, hry s padákem, pohybové hry, tenis, golf, bruslení,joga, turistika a sporty v přírodě)
Děti si osvojují nové pohybové a senzomotorické dovednosti, správné držení těla, správnou chůzi, poznávají vlastní pohybové dovednosti a pohybové možnosti a získávají průpravu k některým sportům.

Bruslení se organizuje v průběhu zimních měsíců. Jde o činnost, při které se rozvíjí odvaha, obratnost, dítě se učí rovnováze. Zároveň se rozvíjí sociální dovednosti (musí dávat pozor na sebe a druhé, dodržovat pravidla). Dítě je v neustálém pohybu, v bezprašném prostředí, otužuje se pohybem i při snížených teplotách.

Tenis je činnost zaměřená na rozvoj obratnosti, rozvoj koordinace ruka – oko, na rozvoj hrubé motoriky, vytrvalosti.

Padák je kruhová plachta různého rozměru, ušitá z lehké, ale pevné látky. Umožňuje rozmanitou manipulaci. Při hře s padákem se rozvíjejí sociální dovednosti a vztahy, pohybové a manipulační schopnosti, prostorová orientace, zlepšuje se uvědomělé ovládání vlastního těla, koordinace pohybů, kooperace.JAZYKOVÝ BLOK

– angličtina s Mortimer English Club

Děti se s angličtinou setkávají a postupně si ji osvojují v reálných a přirozených souvislostech každodenního života. Opakované přiřazování určitých výrazů k situacím kopíruje způsob osvojení mateřského jazyka a ukazuje se tak jako nejpřirozenější a nejefektivnější metoda výuky cizího jazyka. Výuka je obohacena o spoustu básniček, říkadel, písniček, her – pohybových i didaktických.

KREATIVNÍ BLOK

(malovánek, tvořínek, keramika, modelování, vařeníčko, montessori club)  
Děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky; malování, kreslení, modelování, lepení, koláže, obtisky a tisk, ubrouskovou techniku atd. Prostřednictvím výtvarné tvorby rozvíjíme fantazii, kreativitu, tvůrčí schopnosti dětí. Využívají se klasické výtvarné materiály, ale i netradiční, jako jsou přírodniny nebo zbytkový a odpadový materiál.
Jedenkrát měsíčně se děti setkávají s prací s hlínou a tvoří předem daný výrobek vyplývající z tematiky měsíce. Cílem keramiky je děti seznámit s netradičním materiálem a práci s ní, především však rozvoj jemné motoriky.

Každý pátek dopoledne se děti stanou kuchaříky. Objevují svět všech chutí a poznávají, jak se z různých ingrediencí vykouzlí chutná svačinka, kterou ochutnají hned odpoledne. Cílem je seznámit děti i s různými druhy surovin a obeznámit je s postupem práce.

Montessori club se realizuje 1krát do týdne. Marie Montessori svou metodu rozvíjela na základě dlouhodobého pozorování dětí, ke kterému měla velké nadání. Ve svých pracích říká, že nevyvíjí metodu, ale jen popisuje fenomén či sílu, která existuje v každém dítěti, a která ho vede k tvořivosti a ovlivňuje ho v jeho chování. Její metoda v dětech podněcuje tuto vrozenou sílu a dále ji rozvíjí.

HUDEBNÍ BLOK

(zpívánek, hra na hudební nástroje, flétnička)
Aktivní vnímání a bezprostřední prožívání přiměřených hudebních podnětů kultivuje dětskou duši. Cílem je nejen hrát a zpívat, ale také se učit naslouchat. Rozvíjí se tím cit a fantazie. Hlavním cílem je rozvíjet pozitivní vztah k zpěvu a hudbě, rozvoj rytmizace, hudební paměti a sluchu, osvojit si správnou techniku a zručnosti hrou na dětské hudební nástroje a rozvoj schopnosti uplatňovat v hudebních činnostech pravidelnou rytmickou pulzaci.

PŘÍRODOVĚDNÍ BLOK

Cílem je poutavým a zajímavým způsobem v dětech vzbudit zájem o krajinu, duši domova a přírodu jako celek. Prostřednictvím osobních zážitků a zkušeností se děti seznamují s přírodou každý den jako integraci s jinými edukačními bloky.

Za neoddělitelnou součást přírodovědného bloku se považuje ochrana životního prostředí, s čím souvisí zkrášlování okolí školky a třídění odpadu.

Děti se učí pravidelně starat o něco živého (kytky, bylinky, zeleninu…). K těmto účelům je na zahradě školky vytvořená “Mikešova zahrádka”. Ve školce se zároveň staráme o želvu “Žofku”.

DRAMATICKO-ESTETICKÝ BLOK

(hra v roli, improvizace, rozvoj komunikace, divadelníček)
Jde o propojení dramatických, hudebních a výtvarných i hereckých prvků. Dramatická výchova rozvíjí osobnost, komunikaci a zlepšuje vztahy mezi dětmi. Cílem je rozvíjet u dětí estetické cítění, navozovat situace, které je možné dramaticky znázornit a tím rozvíjet schopnost vcítit se do role jiné osoby.

 

Obsah jednotlivých bloků se opírá o konkretizované tematické oblasti, které jsou všeobecně rozpracované do měsíčních témat:

ZÁŘÍ – Vítejte ve školce!

Moje prázdniny
Já a moje školka
Pravidla ve třídě
Já a moje rodina

ŘÍJEN – Podzim čaruje

Co děláme celý den/rok
Ovoce a zelenina
Barvy podzimu
Volně žijící zvířata

LISTOPAD – Foukej, foukej větříčku  

Materiály (vlastnosti a předměty)
V lese
Mikuláš

PROSINEC – Vánoce

Bílá zima
Vánoční zvyky a tradice
Vánoční besídka

LEDEN – Sportujeme

Zimní hry a sporty
Povolání
Sníh, led, mráz

ÚNOR – Masopustní

Moje tělo a zdraví
Masopustní zvyky a tradice
Karneval

BŘEZEN – Jarní

Jaro se probouzí
Jarní kytičky
Domácí zvířata
Velikonoční zvyky a tradice

DUBEN – Dopravní

Bezpečnost na silnici
Dopravní prostředky
Třídění odpadu

KVĚTEN – Májový

Do pohádky
Mých pět smyslů
Hmyz
Letní hry a sporty

ČERVEN – Hravý

Svět kolem nás
Planety a vesmír
Zvířata v ZOO

Jednotlivé oblasti výchovy a péče se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z aktuálních a individuálních potřeb dětí, jejich věku a jejich rozvojových možností.