Plán výchovy a péče

Dětská skupina Mikeš  a Mikeš II

„Spokojené děti – spokojení rodiče.“

Plán výchovy a péče (dále jen PVP) je zaměřen na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. V zařízení péče o děti se nepoužívají tělesné ani psychické tresty, předchází se ponižování dětí, eliminuji se prostředky a situace, které se jakkoli dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Případné nastalé problémy jsou bez odkladu diskrétně konzultovány s rodiči dítěte. Zpětná vazba a udržování vzájemného vztahu mezi zařízením péče o děti a rodiči patří mezi základní principy zařízení.

PVP zahrnuje rozmanité aktivity pro všestranný rozvoj dítěte. Respektuje individuální potřeby dětí. Aktivity jsou přizpůsobené vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí dané věkové skupiny a uplatňuje se integrovaný přístup.

Veškerá péče a výchova  sleduje se tyto rámcové cíle (záměry):

  1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání;
  2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost;
  3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Stanovováním si dílčích cílů směřujeme k rozvoji klíčových kompetencí:

  • kompetence k učení;
  • kompetence k řešení problémů;
  • kompetence komunikativní;
  • kompetence sociální a personální;
  • kompetence činnostní a občanské.

Na základě všeobecných cílů a klíčových kompetencí rozdělujeme naše hlavní aktivity do několika bloků:

 

ROZUMOVÝ BLOK

( předškoláček, didaktické hry, odpoledne s Logico Piccolo, logopedie)

Rozumový blok představuje nejširší blok realizovaný v průběhu celého týdne, jelikož zahrnuje rozvoj poznání, jazykový rozvoj (čeština) a rozvoj matematických představ.

Třikrát do týdne se nejstarší děti setkávají s Předškoláčkem, který je do školy připraví tak, aby co nejlépe zvládly nejenom jiný režim, ale i obsahově náročnější složení školního programu.

Didaktické hry a práce s Logico Piccolo představují odpoledne, kde si děti hravou a zábavnou formou osvojí různé dovednosti v oblasti matematiky (počty, geometrické tvary), přírodovědných reálií, prostorového vnímaní a jazyka.

Logopedická prevence je působení nejen ve smyslu předcházení poruchám komunikačních schopností, ale i ve smyslu pokynu pro optimální stimulaci řečového vývoje. V moderní logopedii se čím dál více dostává do popředí snaha předcházet poruchám komunikačních schopností – logopedická prevence:

  1. primární – zdravé dítě se musí naučit správné mluvit, osvojit si správné komunikační návyky;
  2. sekundární – jedincům s narušenou komunikační schopnosti věnovat takovou speciální péči, aby dokázali přiznat své nedostatky, aby nedocházelo k deformaci osobnosti.

ETICKÝ BLOK

(etikáček)

Děti se nejenom v rámci Etikáčka, ale v průběhu celého dne, učí utvářet seberegulaci chování, zvyšovat interpersonální kompetence a autonomii. To znamená, že se posiluje samostatnost, tvořivost, osobní integrita a utváří se základy osobní zodpovědnosti dítěte. Osvojuje si mravní návyky a utváří si základy kultivovaného chování, zvyšuje se emocionální a sociální inteligence, posiluje se kooperativní chování, osvojuje si nenásilné řešení konfliktů, osvojuje si schopnost porozumět, akceptovat a respektovat jiné.

POHYBOVÝ BLOK

(tělovýchovné cvičení, tělovýchovné chvilky, hry s padákem, pohybové hry, tenis, golf, bruslení, turistika a sporty v přírodě)

Děti si osvojují nové pohybové a senzomotorické dovednosti, správné držení těla, správnou chůzi, poznávají vlastní pohybové dovednosti a pohybové možnosti a získávají průpravu k některým sportům.

Bruslení se organizuje v průběhu zimních měsíců. Jde o činnost, při které se rozvíjí odvaha, obratnost, dítě se učí rovnováze. Zároveň se rozvíjí sociální dovednosti (musí dávat pozor na sebe a druhé, dodržovat pravidla). Dítě je v neustálém pohybu, v bezprašném prostředí, otužuje se pohybem i při snížených teplotách.

Tenis je činnost zaměřená na rozvoj obratnosti, rozvoj koordinace ruka – oko, na rozvoj hrubé motoriky, vytrvalosti.

Padák je kruhová plachta různého rozměru, ušitá z lehké, ale pevné látky. Umožňuje rozmanitou manipulaci. Při hře s padákem se rozvíjejí sociální dovednosti a vztahy, pohybové a manipulační schopnosti, prostorová orientace, zlepšuje se uvědomělé ovládání vlastního těla, koordinace pohybů, kooperace.

JAZYKOVÝ BLOK

(angličtina s Mortimer English Club)

Děti se s angličtinou setkávají a postupně si ji osvojují v reálných a přirozených souvislostech každodenního života. Opakované přiřazování určitých výrazů k situacím kopíruje způsob osvojení mateřského jazyka a ukazuje se tak jako nejpřirozenější a nejefektivnější metoda výuky cizího jazyka. Výuka je obohacena o spoustu básniček, říkadel, písniček, her – pohybových i didaktických

KREATIVNÍ BLOK

(malovánek, tvořínek, keramika, modelování, vařeníčko,)  

Děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky; malování, kreslení, modelování, lepení,

koláže, obtisky a tisk, ubrouskovou techniku atd. Prostřednictvím výtvarné tvorby rozvíjíme fantazii, kreativitu, tvůrčí schopnosti dětí. Využívají se klasické výtvarné materiály, ale i netradiční, jako jsou přírodniny nebo zbytkový a odpadový materiál.

Jedenkrát měsíčně se děti setkávají s prací s hlínou a tvoří předem daný výrobek vyplývající z tematiky měsíce. Cílem keramiky je děti seznámit s netradičním materiálem a práci s ní, především však rozvoj jemné motoriky.

Každý pátek dopoledne se děti stanou kuchaříky. Objevují svět všech chutí a poznávají, jak se z různých ingrediencí vykouzlí chutná svačinka, kterou ochutnají hned odpoledne. Cílem je seznámit děti i s různými druhy surovin a obeznámit je s postupem práce.

HUDEBNÍ BLOK

(zpívánek, hra na hudební nástroje,)

Aktivní vnímání a bezprostřední prožívání přiměřených hudebních podnětů kultivuje dětskou duši. Cílem je nejen hrát a zpívat, ale také se učit naslouchat. Rozvíjí se tím cit a fantazie. Hlavním cílem je rozvíjet pozitivní vztah k zpěvu a hudbě, rozvoj rytmizace, hudební paměti a sluchu, osvojit si správnou techniku a zručnosti hrou na dětské hudební nástroje a rozvoj schopnosti uplatňovat v hudebních činnostech pravidelnou rytmickou pulzaci.

PŘÍRODOVĚDNÍ BLOK

Cílem je poutavým a zajímavým způsobem v dětech vzbudit zájem o krajinu, duši domova a přírodu jako celek. Prostřednictvím osobních zážitků a zkušeností se děti seznamují s přírodou každý den jako integraci s jinými edukačními bloky.

Za neoddělitelnou součást přírodovědného bloku se považuje ochrana životního prostředí, s čím souvisí zkrášlování okolí zařízení péče o děti a třídění odpadu.

Děti se učí pravidelně starat o něco živého (kytky, bylinky, zeleninu…). K těmto účelům je na zahradě zařízení je vytvořená “Mikešova zahrádka”.

DRAMATICKO-ESTETICKÝ BLOK

(hra v roli, improvizace, rozvoj komunikace, divadelníček)
Jde o propojení dramatických, hudebních a výtvarných i hereckých prvků. Dramatická výchova rozvíjí osobnost, komunikaci a zlepšuje vztahy mezi dětmi. Cílem je rozvíjet u dětí estetické cítění, navozovat situace, které je možné dramaticky znázornit a tím rozvíjet schopnost vcítit se do role jiné osoby.

 

Obsah jednotlivých bloků se opírá o konkretizované tematické oblasti, které jsou všeobecně rozpracované do měsíčních témat:

ZÁŘÍ – Vítejte ve školce!

Moje prázdniny
Já a moje školka
Pravidla ve třídě
Já a moje rodina

ŘÍJEN – Podzim čaruje

Co děláme celý den/rok
Ovoce a zelenina
Barvy podzimu
Volně žijící zvířata

LISTOPAD – Foukej, foukej větříčku  

Materiály (vlastnosti a předměty)
V lese
Mikuláš

PROSINEC – Vánoce

Bílá zima
Vánoční zvyky a tradice
Vánoční besídka

LEDEN – Sportujeme

Zimní hry a sporty
Povolání
Sníh, led, mráz

ÚNOR – Masopustní

Moje tělo a zdraví
Masopustní zvyky a tradice
Karneval

BŘEZEN – Jarní

Jaro se probouzí
Jarní kytičky
Domácí zvířata
Velikonoční zvyky a tradice

DUBEN – Dopravní

Bezpečnost na silnici
Dopravní prostředky
Třídění odpadu

KVĚTEN – Májový

Do pohádky
Mých pět smyslů
Hmyz
Letní hry a sporty

ČERVEN – Hravý

Svět kolem nás
Planety a vesmír
Zvířata v ZOO

Jednotlivé oblasti výchovy a péče se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z aktuálních a individuálních potřeb dětí, jejich věku a jejich rozvojových možností.

V Tehově 1.3.2022

Miluše Ketzlová – ředitelka