Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD Dětské skupiny MIKEŠ II

Zpracováno podle zákona č. 258/ 2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
5.2.2020 započetí poskytované péče výchovy dítěte

I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Název školy:    DS Mikeš I + DS Mikeš II
Adresa školy:   Na Hačalce 205, 251 01 Tehov
Telefon:            602 277 489
IČO:                  06349358
Ředitel:            Miluše Ketzlová
Zřizovatel:       NNO Mikeš z.s. Na Hačálce 205, 25101 Tehov
Typ školy:        celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy:    15 dětí – 1 třída
Provozní doba školy: 7:30 – 17:30 hodin, pondělí – pátek

Služba je poskytována za částečnou úhradu nákladů ze strany rodičů, jedná se o veřejnou Dětskou skupinu.

II. REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do zařízení péče o děti je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

DS Mikeš II je určena pro veřejnost

07.30 – 09.00   Ranní scházení (hry a činnosti dle výběru dětí)
09.00 – 09.15   Přivítání dne (pozdravení, krátké protahování, rytmizační aktivity, komunikativní kruh)
09.15 – 09.45   Hygiena, přesnídávka
09.45 – 10.30   Edukační aktivita I. (v rámci jednotlivých skupin)
10.30 – 11.30   Pobyt na čerstvém vzduchu (délka pobytu je přizpůsobená aktuálnímu počasí a ročnímu období)
11.30 – 12.15   Hygiena, oběd
12.15 – 12.30   Hygiena – čištění zoubků
12.30 – 14.30   Odpočinek (čtení pohádky, klid na lůžku)
Edukační aktivita II. (děti, které čeká nástup do 1. třídy)
14.30 – 15.00   Svačinka
15.00 – 15.30   Edukační aktivita III. (společná práce)
15.30 – 17.30   Pobyt na čerstvém vzduchu, rozcházení dětí

ŘÍZENÉ ČINNOSTI, SPONTÁNNÍ HRA

Činnosti dětí řízené pečující osobou jsou v programu hlavně od 8.00 do 10.30 hodin a od 15.00 do 15.30. Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pečující osobou probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce pečující osoby s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je věnována předškolním dětem, a to jak v kolektivu, tak i v individuálních činnostech. Předškolní děti mají po půlhodinovém odpoledním oddychu (předčítání pohádky) zařazenou 3x týdně předškolní výchovu.

Činnosti jsou pružně upravovány dle momentálně vzniklých nahodilých situací.
Spontánní hra je zařazována podle potřeb dětí v průběhu celého dne. Probíhají celý den a prolínají se s činnostmi řízenými pečujícími osobami ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru třídy, zahrady a nedalekého lesa. Jedná se hlavně o volně pohybovou aktivitu, relaxační cvičení, cvičení na správné držení těla, zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační). Pohybové hry a hudebně pohybové činnosti jsou uskutečňovány dle rozvržení edukačních činností.

HYGIENA

Děti si pravidelně myjí ruce – před jídlem, po jídle, po činnosti, kde dochází k ušpinění rukou, např. malování, lepení, modelování apod.

POBYT VENKU

Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí). V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. U dětí jsou velmi oblíbené vycházky do okolí. Pro pobyt venku je také využívána zahrada s pískovištěm, průlezkami, houpačkami, koloběžkami. Převážná část zahrady je zatravněna. Využití pro míčové hry. Venku probíhají volné hry i řízené činnosti. V letních měsících je možné využívat i terasu na svačinky a může zde probíhat i hlavní výchovná činnost.

Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.

ÚDRŽBA PÍSKOVIŠTĚ A ZAHRADY

Kontrola obsahu pískoviště před každým použitím a přikrytí pískoviště plachtou provádí odpovědná osoba. 1x ročně se provádí výměna písku – součástí je doklad o výměně písku a zdravotní nezávadnosti písku. Za úklid zahrady, sečení trávy, zavlažování je zodpovědná odpovědná osoba, případně zřizovatel určí odpovědnou osobu.

ODPOČINEK, SPÁNEK

Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. Děti každé třídy odpočívají samostatně na připravovaných lehátkách. Odpovědná osoba k odpočinku dětí denně připravuje lehátka do prostoru herny. Zároveň připravuje lůžkoviny, uložené v jednotlivých skříňkách, označených značkami dětí. Před uložením lůžkovin zpět do skříněk se provětrají. Děti se převlékají do pyžam, oděv si ukládají do košíků, obuv u lehátka. Děti usínají, příp. odpočívají při čtení pohádky. Předškolní děti odpočívají v jiné třídě na připravených lehátkách bez lůžkovin pouze 30 min. při čtení či poslechu pohádky.

STRAVOVÁNÍ

V dětské skupině nesmí mezi jednotlivými jídly přesáhnout časový odstup 3 hodiny. Děti se stravují 3x denně.
Dopolední svačinka (9.00 hod.)
Oběd (12.00 hod.)

Odpolední svačina (14.30 hod.)
Jídlo je dováženo v nerezových termoboxech ze ŠJ Bezručova Říčany. Kuchařka jídlo dětem porcuje v kuchyňce. Provádí se každodenní měření teploty pokrmu těsně před podáním. Teplota nesmí klesnout pod 60 st. C. Strava je plnohodnotná a vyvážená dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladby jídelníčku. Svačiny jsou připravovány v kuchyni, která splňuje veškeré hygienické požadavky. Jídlo je pestré, obsahuje celozrnné výrobky, mléčné výrobky a dostatek ovoce a zeleniny. Dětská skupina Mikeš II je pravidelně kontrolována KHS.

PITNÝ REŽIM

Nápoje připravuje v kuchyňce kuchařka do nerezových termosů s kohoutkem a do skleněných konvic. Během dne se děti mohou kdykoliv napít. Obsluhuje je pečující osoba a používají skleničky. Střídají se čaje bylinkové, čaje ovocné, ovocné šťávy, pramenité neperlivé vody. Použité skleničky jsou vždy během dne na tácech vyměňovány.

V letních měsících mají děti termosy s pitím na zahradě venku.

OTUŽOVÁNÍ

Otužování je zajištěno několika způsoby. Pravidelné větrání tříd, zejména při pohybových

aktivitách. Využívání příznivého počasí k co nejdelšímu pobytu venku. Odpovědná osoba sleduje přiměřenou teplotu ve třídách. V každé třídě je nástěnný teploměr a denní teplota by se měla pohybovat mezi 20 – 22°C. Pečující osoby také kontrolují vhodné oblečení dětí v zařízení péče o děti a mimo něj.

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM

Způsob praní – vlastní prádelna. Čisté prádlo je skladováno v dezinfikovaných uzavřených boxech.
Výměna prádla:
ručníky 1x týdně, v případě potřeby ihned;
lůžkoviny 1x za 14 dnů, v případě potřeby ihned;
pyžama 1x týdně (perou je rodiče).

POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM

Způsob a četnost úklidu:

Denní úklid – setření všech podlah, nábytku, okenních parapetů, klik, splachovadel, vynášení odpadků včetně koše na pleny, vyčištění koberců vysavačem; za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech, nočníků.
Týdenní, celkový úklid – 1x týdně omytí omyvatelných stěn na toaletách a dezinfikování umýváren a záchodů. 2x ročně dezinfekce hraček. 2x ročně celkový úklid všech prostor školky včetně oken. 1x za 2 roky malování stěn.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob a jednorázových plastových obalů. Školnice každý den vynáší odpadky. Tekuté odpadky jsou likvidovány ve výlevce, která je následně dezinfikována. Pleny jsou likvidovány firmou ASA – smlouva přiložena.

ÚHRADA NÁKLADŮ – ŠKOLNÉ

Měsíční školné je vyúčtováno vždy k 1. v měsíci dle podepsané smlouvy. Výše školného je stanovena po dohodě s rodiči na základě aktuálního ceníku na webu Mikešovy školky.

ONEMOCNÉNÍ DÍŤETE

V případě nenadálé změny zdravotního stavu dítěte /teplota, zelená rýma, nehody/ budeme okamžitě kontaktovat rodiče telefonicky na číslo, které je uvedeno v přihlášce dítěte. Rodič je povinen si dítě vyzvednout do 3h od nahlášení změny stavu.

V případě nepřítomnosti dítěte celý měsíc, účtujeme pouze udržovací poplatek 3000Kč/měsíc.

PROVOZNÍ ŘÁD Dětské skupiny MIKEŠ

Zpracováno podle zákona č. 258/ 2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
5.2.2020 započetí poskytované péče výchovy dítěte

I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Název školy:    DS Mikeš I + DS Mikeš II
Adresa školy:   Na Hačalce 205, 251 01 Tehov
Telefon:            602 277 489
IČO:                  06349358
Ředitel:            Miluše Ketzlová
Zřizovatel:       NNO Mikeš z.s. Na Hačálce 205, 25101 Tehov
Typ školy:        celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy:    24 dětí – 2 třídy
Provozní doba školy: 7:30 – 17:30 hodin, pondělí – pátek

Služba je poskytována za částečnou úhradu nákladů ze strany rodičů, jedná se o veřejnou dětskou skupinu.

II. REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Kapacita DS Mikeš je 24 dětí . Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. 

07.30 – 09.00   Ranní scházení (hry a činnosti dle výběru dětí)
09.00 – 09.15   Přivítání dne (pozdravení, krátké protahování, rytmizační aktivity, komunikativní kruh)
09.15 – 09.45   Hygiena, přesnídávka
09.45 – 10.30   Edukační aktivita I. (v rámci jednotlivých skupin)
10.30 – 11.30   Pobyt na čerstvém vzduchu (délka pobytu je přizpůsobená aktuálnímu počasí a ročnímu období)
11.30 – 12.15   Hygiena, oběd
12.15 – 12.30   Hygiena – čištění zoubků
12.30 – 14.30   Odpočinek (čtení pohádky, klid na lůžku)
Edukační aktivita II. (děti, které čeká nástup do 1. třídy)
14.30 – 15.00   Svačinka
15.00 – 15.45   Edukační aktivita III. (společná práce)
15.45 – 17.30   Pobyt na čerstvém vzduchu, rozcházení dětí

ŘÍZENÉ ČINNOSTI, SPONTÁNNÍ HRA

Činnosti dětí řízené pečující osobou jsou v programu hlavně od 8.00 do 10.30 hodin a od 15.00 do 17.30. Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pečující osobou probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce pečující osoby s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je věnována předškolním dětem, a to jak v kolektivu, tak i v individuálních činnostech. Předškolní děti mají po půlhodinovém odpoledním oddychu (předčítání pohádky) zařazenou 3x týdně předškolní výchovu a 2x týdně výuku flétny.

Činnosti jsou pružně upravovány dle momentálně vzniklých nahodilých situací.
Spontánní hra je zařazována podle potřeb dětí v průběhu celého dne. Probíhají celý den a prolínají se s činnostmi řízenými pečujícími osobami ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru třídy, školní zahrady a nedalekého lesa. Jedná se hlavně o volně pohybovou aktivitu, relaxační cvičení, cvičení na správné držení těla, zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační). Pohybové hry a hudebně pohybové činnosti jsou uskutečňovány dle rozvržení edukačních činností.

Děti navštěvují celoročně 1x týdně 45 minut kurzy tenisu. V zimě kurz probíhá v tenisové hale, v letních měsících jsou děti venku. Dále se realizuji činnosti zaměřené na rozvoj tělesné a pohybové stránky.

HYGIENA

Děti si pravidelně myjí ruce – před jídlem, po jídle, po činnosti, kde dochází k ušpinění rukou, např. malování, lepení, modelování apod. Zuby se čistí po obědě. Každé dítě má vlastní kartáček, pastu a kelímek.

POBYT VENKU

Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí). V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. U dětí jsou velmi oblíbené vycházky do okolí. Pro pobyt venku je také využívána zahrada s pískovištěm, průlezkami, houpačkami, koloběžkami. Převážná část zahrady je zatravněna. Využití pro míčové hry. Venku probíhají volné hry i řízené činnosti. V letních měsících je možné využívat i terasu na svačinky a může zde probíhat i hlavní výchovná činnost.
Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.

ÚDRŽBA PÍSKOVIŠTĚ A ZAHRADY

Kontrola obsahu pískoviště před každým použitím a přikrytí pískoviště plachtou provádí odpovědná osoba. 1x ročně se provádí výměna písku – součástí je doklad o výměně písku a zdravotní nezávadnosti písku. Za úklid zahrady, sečení trávy, zavlažování je zodpovědná odpovědná osoba, případně zřizovatel určí odpovědnou osobu.

ODPOČINEK, SPÁNEK

Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. Děti každé třídy odpočívají samostatně na připravovaných lehátkách. Odpovědná osoba k odpočinku dětí denně připravuje lehátka do prostoru herny. Zároveň připravuje lůžkoviny, uložené v jednotlivých skříňkách, označených značkami dětí. Před uložením lůžkovin zpět do skříněk se provětrají. Děti se převlékají do pyžam, oděv si ukládají na židličky, obuv u lehátka. Děti usínají, příp. odpočívají při čtení pohádky. Předškolní děti odpočívají v jiné třídě na připravených lehátkách bez lůžkovin pouze 30 min. při čtení či poslechu pohádky.

STRAVOVÁNÍ

Ve škole nesmí mezi jednotlivými jídly přesáhnout časový odstup 3 hodiny. Děti se stravují 3x denně.
Dopolední svačinka (9.00 hod.)
Oběd (12.00 hod.)
Odpolední svačina (14.30 hod.)

Jídlo je dováženo v nerezových termoboxech ze ŠJ Masarykova Klasického gymnázia Říčany. Kuchařka jídlo dětem porcuje v kuchyňce. Provádí se každodenní měření teploty pokrmu těsně před podáním. Teplota nesmí klesnout pod 60 st. C. Strava je plnohodnotná a vyvážená dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladby jídelníčku. Svačiny jsou připravovány v kuchyni, která splňuje veškeré hygienické požadavky. Jídlo je pestré, obsahuje celozrnné výrobky, mléčné výrobky a dostatek ovoce a zeleniny. Dětská skupina Mikeš II je pravidelně kontrolována KHS.

PITNÝ REŽIM

Nápoje připravuje v kuchyňce kuchařka do nerezových termosů s kohoutkem a do skleněných konvic. Během dne se děti mohou kdykoliv napít. Obsluhuje je pečující osoba a používají skleničky. Děti od 2 do 3 let používají nerozbitné kelímky. Střídají se čaje bylinkové, čaje ovocné, ovocné šťávy, minerální vody a pramenité neperlivé vody. Použité skleničky jsou vždy během dne na tácech vyměňovány.

V letních měsících mají děti termosy s pitím na zahradě venku. Na tenis používáme balenou vodu a každé dítě má svůj kelímek.

OTUŽOVÁNÍ

Otužování je zajištěno několika způsoby. Pravidelné větrání tříd, zejména při pohybových aktivitách. Využívání příznivého počasí k co nejdelšímu pobytu venku. Odpovědná osoba sleduje přiměřenou teplotu ve třídách. V každé třídě je nástěnný teploměr a denní teplota by se měla pohybovat mezi 20 – 22°C. Pečující osoby také kontrolují vhodné oblečení dětí v zařízení péče o děti a mimo něj.

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM

Způsob praní – vlastní prádelna. Čisté prádlo je skladováno v dezinfikovaných uzavřených boxech.
Výměna prádla:
ručníky 1x týdně, v případě potřeby ihned;
lůžkoviny 1x za 14 dnů, v případě potřeby ihned;
pyžama 1x týdně (perou je rodiče).

POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM

Způsob a četnost úklidu:

Denní úklid – setření všech podlah, nábytku, okenních parapetů, klik, splachovadel, vynášení odpadků včetně koše na pleny, vyčištění koberců vysavačem; za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech, nočníků.
Týdenní, celkový úklid – 1x týdně omytí omyvatelných stěn na toaletách a dezinfikování umýváren a záchodů. 2x ročně dezinfekce hraček. 2x ročně celkový úklid všech prostor školky včetně oken. 1x za 2 roky malování stěn.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob a jednorázových plastových obalů. Školnice každý den vynáší odpadky. Tekuté odpadky jsou likvidovány ve výlevce, která je následně dezinfikována. Pleny jsou likvidovány firmou ASA – smlouva přiložena.

ÚHRADA NÁKLADŮ – ŠKOLNÉ

Měsíční školné je vyúčtováno vždy k 1. v měsíci a zasláno na e-mail rodiče, který je uveden v přihlášce. Výše školného je stanovena po dohodě s rodiči na základě aktuálního ceníku na webu Mikešovy školky.

Přihláška dítěte je uzavřena na dobu neurčitou.

ONEMOCNÉNÍ DÍŤETE

V případě nenadálé změny zdravotního stavu dítěte /teplota, zelená rýma, nehody/ budeme okamžitě kontaktovat rodiče telefonicky na číslo, které je uvedeno v přihlášce dítěte. Rodič je povinen si dítě vyzvednout do 3h od nahlášení změny stavu.

V Tehově dne 1.3.2022

Ředitelka Miluše Ketzlová

 

PROVOZNÍ ŘÁD Dětské skupiny MIKEŠ

Zpracováno podle zákona č. 258/ 2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

5.4.2018 započetí poskytování služby péče o dítě

I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Název školy:    DS Mikeš
Adresa školy:   Na Hačalce 205, 251 01 Tehov
Telefon:            602 277 489
IČO:                  06349358
Ředitel:            Miluše Ketzlová
Zřizovatel:       NNO Mikeš z.s. Na Hačálce 205, 25101 Tehov
Typ školy:        celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy:    24 dětí – 2 třídy
Provozní doba školy: 7:30 – 17:30 hodin, pondělí – pátek

Služba je poskytována za částečnou úhradu nákladů ze strany rodičů, jedná se o veřejnou Dětskou skupinu.

II. REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do zařízení péče o děti je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

DS Mikeš II je určena pro veřejnost

07.30 – 09.00   Ranní scházení (hry a činnosti dle výběru dětí)
09.00 – 09.15   Přivítání dne (pozdravení, krátké protahování, rytmizační aktivity, komunikativní kruh)
09.15 – 09.45   Hygiena, přesnídávka
09.45 – 10.30   Edukační aktivita I. (v rámci jednotlivých skupin)
10.30 – 11.30   Pobyt na čerstvém vzduchu (délka pobytu je přizpůsobená aktuálnímu počasí a ročnímu období)
11.30 – 12.15   Hygiena, oběd
12.15 – 12.30   Hygiena – čištění zoubků
12.30 – 14.30   Odpočinek (čtení pohádky, klid na lůžku)
Edukační aktivita II. (děti, které čeká nástup do 1. třídy)
14.30 – 15.00   Svačinka
15.00 – 15.30   Edukační aktivita III. (společná práce)
15.30 – 17.30   Pobyt na čerstvém vzduchu, rozcházení dětí

ŘÍZENÉ ČINNOSTI, SPONTÁNNÍ HRA

Činnosti dětí řízené pečující osobou jsou v programu hlavně od 8.00 do 10.30 hodin a od 15.00 do 15.30. Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pečující osobou probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce pečující osoby s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je věnována předškolním dětem, a to jak v kolektivu, tak i v individuálních činnostech. Předškolní děti mají po půlhodinovém odpoledním oddychu (předčítání pohádky) zařazenou 3x týdně předškolní výchovu.

Činnosti jsou pružně upravovány dle momentálně vzniklých nahodilých situací.
Spontánní hra je zařazována podle potřeb dětí v průběhu celého dne. Probíhají celý den a prolínají se s činnostmi řízenými pečujícími osobami ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru třídy, zahrady a nedalekého lesa. Jedná se hlavně o volně pohybovou aktivitu, relaxační cvičení, cvičení na správné držení těla, zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační). Pohybové hry a hudebně pohybové činnosti jsou uskutečňovány dle rozvržení edukačních činností.

HYGIENA

Děti si pravidelně myjí ruce – před jídlem, po jídle, po činnosti, kde dochází k ušpinění rukou, např. malování, lepení, modelování apod.

POBYT VENKU

Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí). V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. U dětí jsou velmi oblíbené vycházky do okolí. Pro pobyt venku je také využívána zahrada s pískovištěm, průlezkami, houpačkami, koloběžkami. Převážná část zahrady je zatravněna. Využití pro míčové hry. Venku probíhají volné hry i řízené činnosti. V letních měsících je možné využívat i terasu na svačinky a může zde probíhat i hlavní výchovná činnost.

Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.

ÚDRŽBA PÍSKOVIŠTĚ A ZAHRADY

Kontrola obsahu pískoviště před každým použitím a přikrytí pískoviště plachtou provádí odpovědná osoba. 1x ročně se provádí výměna písku – součástí je doklad o výměně písku a zdravotní nezávadnosti písku. Za úklid zahrady, sečení trávy, zavlažování je zodpovědná odpovědná osoba, případně zřizovatel určí odpovědnou osobu.

ODPOČINEK, SPÁNEK

Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. Děti každé třídy odpočívají samostatně na připravovaných lehátkách. Odpovědná osoba k odpočinku dětí denně připravuje lehátka do prostoru herny. Zároveň připravuje lůžkoviny, uložené v jednotlivých skříňkách, označených značkami dětí. Před uložením lůžkovin zpět do skříněk se provětrají. Děti se převlékají do pyžam, oděv si ukládají do košíků, obuv u lehátka. Děti usínají, příp. odpočívají při čtení pohádky. Předškolní děti odpočívají v jiné třídě na připravených lehátkách bez lůžkovin pouze 30 min. při čtení či poslechu pohádky.

STRAVOVÁNÍ

V dětské skupině nesmí mezi jednotlivými jídly přesáhnout časový odstup 3 hodiny. Děti se stravují 3x denně.
Dopolední svačinka (9.00 hod.)
Oběd (12.00 hod.)

Odpolední svačina (14.30 hod.)
Jídlo je dováženo v nerezových termoboxech ze ŠJ Bezručova Říčany. Kuchařka jídlo dětem porcuje v kuchyňce. Provádí se každodenní měření teploty pokrmu těsně před podáním. Teplota nesmí klesnout pod 60 st. C. Strava je plnohodnotná a vyvážená dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladby jídelníčku. Svačiny jsou připravovány v kuchyni, která splňuje veškeré hygienické požadavky. Jídlo je pestré, obsahuje celozrnné výrobky, mléčné výrobky a dostatek ovoce a zeleniny. Dětská skupina Mikeš II je pravidelně kontrolována KHS.

PITNÝ REŽIM

Nápoje připravuje v kuchyňce kuchařka do nerezových termosů s kohoutkem a do skleněných konvic. Během dne se děti mohou kdykoliv napít. Obsluhuje je pečující osoba a používají skleničky. Střídají se čaje bylinkové, čaje ovocné, ovocné šťávy, pramenité neperlivé vody. Použité skleničky jsou vždy během dne na tácech vyměňovány.

V letních měsících mají děti termosy s pitím na zahradě venku.

OTUŽOVÁNÍ

Otužování je zajištěno několika způsoby. Pravidelné větrání tříd, zejména při pohybových

aktivitách. Využívání příznivého počasí k co nejdelšímu pobytu venku. Odpovědná osoba sleduje přiměřenou teplotu ve třídách. V každé třídě je nástěnný teploměr a denní teplota by se měla pohybovat mezi 20 – 22°C. Pečující osoby také kontrolují vhodné oblečení dětí v zařízení péče o děti a mimo něj.

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM

Způsob praní – vlastní prádelna. Čisté prádlo je skladováno v dezinfikovaných uzavřených boxech.
Výměna prádla:
ručníky 1x týdně, v případě potřeby ihned;
lůžkoviny 1x za 14 dnů, v případě potřeby ihned;
pyžama 1x týdně (perou je rodiče).

POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM

Způsob a četnost úklidu:

Denní úklid – setření všech podlah, nábytku, okenních parapetů, klik, splachovadel, vynášení odpadků včetně koše na pleny, vyčištění koberců vysavačem; za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech, nočníků.
Týdenní, celkový úklid – 1x týdně omytí omyvatelných stěn na toaletách a dezinfikování umýváren a záchodů. 2x ročně dezinfekce hraček. 2x ročně celkový úklid všech prostor školky včetně oken. 1x za 2 roky malování stěn.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob a jednorázových plastových obalů. Školnice každý den vynáší odpadky. Tekuté odpadky jsou likvidovány ve výlevce, která je následně dezinfikována. Pleny jsou likvidovány firmou ASA – smlouva přiložena.

ÚHRADA NÁKLADŮ – ŠKOLNÉ

Měsíční školné je vyúčtováno vždy k 1. v měsíci dle podepsané smlouvy. Výše školného je stanovena po dohodě s rodiči na základě aktuálního ceníku na webu Mikešovy školky.

ONEMOCNÉNÍ DÍŤETE

V případě nenadálé změny zdravotního stavu dítěte /teplota, zelená rýma, nehody/ budeme okamžitě kontaktovat rodiče telefonicky na číslo, které je uvedeno v přihlášce dítěte. Rodič je povinen si dítě vyzvednout do 3h od nahlášení změny stavu.

V případě nepřítomnosti dítěte celý měsíc, účtujeme pouze udržovací poplatek 3000Kč/měsíc.

PROVOZNÍ ŘÁD Dětské skupiny MIKEŠ

Zpracováno podle zákona č. 258/ 2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
5.2.2020 započetí poskytované péče výchovy dítěte

I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Název školy:    DS Mikeš I + DS Mikeš II
Adresa školy:   Na Hačalce 205, 251 01 Tehov
Telefon:            602 277 489
IČO:                  06349358
Ředitel:            Miluše Ketzlová
Zřizovatel:       NNO Mikeš z.s. Na Hačálce 205, 25101 Tehov
Typ školy:        celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy:    24 dětí – 2 třídy
Provozní doba školy: 7:30 – 17:30 hodin, pondělí – pátek

Služba je poskytována za částečnou úhradu nákladů ze strany rodičů, jedná se o veřejnou dětskou skupinu.

II. REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Kapacita DS Mikeš je 24 dětí . Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce.

07.30 – 09.00   Ranní scházení (hry a činnosti dle výběru dětí)
09.00 – 09.15   Přivítání dne (pozdravení, krátké protahování, rytmizační aktivity, komunikativní kruh)
09.15 – 09.45   Hygiena, přesnídávka
09.45 – 10.30   Edukační aktivita I. (v rámci jednotlivých skupin)
10.30 – 11.30   Pobyt na čerstvém vzduchu (délka pobytu je přizpůsobená aktuálnímu počasí a ročnímu období)
11.30 – 12.15   Hygiena, oběd
12.15 – 12.30   Hygiena – čištění zoubků
12.30 – 14.30   Odpočinek (čtení pohádky, klid na lůžku)
Edukační aktivita II. (děti, které čeká nástup do 1. třídy)
14.30 – 15.00   Svačinka
15.00 – 15.45   Edukační aktivita III. (společná práce)
15.45 – 17.30   Pobyt na čerstvém vzduchu, rozcházení dětí

ŘÍZENÉ ČINNOSTI, SPONTÁNNÍ HRA

Činnosti dětí řízené pečující osobou jsou v programu hlavně od 8.00 do 10.30 hodin a od 15.00 do 17.30. Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pečující osobou probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce pečující osoby s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je věnována předškolním dětem, a to jak v kolektivu, tak i v individuálních činnostech. Předškolní děti mají po půlhodinovém odpoledním oddychu (předčítání pohádky) zařazenou 3x týdně předškolní výchovu a 2x týdně výuku flétny.

Činnosti jsou pružně upravovány dle momentálně vzniklých nahodilých situací.
Spontánní hra je zařazována podle potřeb dětí v průběhu celého dne. Probíhají celý den a prolínají se s činnostmi řízenými pečujícími osobami ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru třídy, školní zahrady a nedalekého lesa. Jedná se hlavně o volně pohybovou aktivitu, relaxační cvičení, cvičení na správné držení těla, zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační). Pohybové hry a hudebně pohybové činnosti jsou uskutečňovány dle rozvržení edukačních činností.

Děti navštěvují celoročně 1x týdně 45 minut kurzy tenisu. V zimě kurz probíhá v tenisové hale, v letních měsících jsou děti venku. Dále se realizuji činnosti zaměřené na rozvoj tělesné a pohybové stránky.

HYGIENA

Děti si pravidelně myjí ruce – před jídlem, po jídle, po činnosti, kde dochází k ušpinění rukou, např. malování, lepení, modelování apod. Zuby se čistí po obědě. Každé dítě má vlastní kartáček, pastu a kelímek.

POBYT VENKU

Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí). V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. U dětí jsou velmi oblíbené vycházky do okolí. Pro pobyt venku je také využívána zahrada s pískovištěm, průlezkami, houpačkami, koloběžkami. Převážná část zahrady je zatravněna. Využití pro míčové hry. Venku probíhají volné hry i řízené činnosti. V letních měsících je možné využívat i terasu na svačinky a může zde probíhat i hlavní výchovná činnost.
Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.

ÚDRŽBA PÍSKOVIŠTĚ A ZAHRADY

Kontrola obsahu pískoviště před každým použitím a přikrytí pískoviště plachtou provádí odpovědná osoba. 1x ročně se provádí výměna písku – součástí je doklad o výměně písku a zdravotní nezávadnosti písku. Za úklid zahrady, sečení trávy, zavlažování je zodpovědná odpovědná osoba, případně zřizovatel určí odpovědnou osobu.

ODPOČINEK, SPÁNEK

Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. Děti každé třídy odpočívají samostatně na připravovaných lehátkách. Odpovědná osoba k odpočinku dětí denně připravuje lehátka do prostoru herny. Zároveň připravuje lůžkoviny, uložené v jednotlivých skříňkách, označených značkami dětí. Před uložením lůžkovin zpět do skříněk se provětrají. Děti se převlékají do pyžam, oděv si ukládají na židličky, obuv u lehátka. Děti usínají, příp. odpočívají při čtení pohádky. Předškolní děti odpočívají v jiné třídě na připravených lehátkách bez lůžkovin pouze 30 min. při čtení či poslechu pohádky.

STRAVOVÁNÍ

Ve škole nesmí mezi jednotlivými jídly přesáhnout časový odstup 3 hodiny. Děti se stravují 3x denně.
Dopolední svačinka (9.00 hod.)
Oběd (12.00 hod.)
Odpolední svačina (14.30 hod.)

Jídlo je dováženo v nerezových termoboxech ze ŠJ Masarykova Klasického gymnázia Říčany. Kuchařka jídlo dětem porcuje v kuchyňce. Provádí se každodenní měření teploty pokrmu těsně před podáním. Teplota nesmí klesnout pod 60 st. C. Strava je plnohodnotná a vyvážená dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladby jídelníčku. Svačiny jsou připravovány v kuchyni, která splňuje veškeré hygienické požadavky. Jídlo je pestré, obsahuje celozrnné výrobky, mléčné výrobky a dostatek ovoce a zeleniny. Dětská skupina Mikeš II je pravidelně kontrolována KHS.

PITNÝ REŽIM

Nápoje připravuje v kuchyňce kuchařka do nerezových termosů s kohoutkem a do skleněných konvic. Během dne se děti mohou kdykoliv napít. Obsluhuje je pečující osoba a používají skleničky. Děti od 2 do 3 let používají nerozbitné kelímky. Střídají se čaje bylinkové, čaje ovocné, ovocné šťávy, minerální vody a pramenité neperlivé vody. Použité skleničky jsou vždy během dne na tácech vyměňovány.

V letních měsících mají děti termosy s pitím na zahradě venku. Na tenis používáme balenou vodu a každé dítě má svůj kelímek.

OTUŽOVÁNÍ

Otužování je zajištěno několika způsoby. Pravidelné větrání tříd, zejména při pohybových aktivitách. Využívání příznivého počasí k co nejdelšímu pobytu venku. Odpovědná osoba sleduje přiměřenou teplotu ve třídách. V každé třídě je nástěnný teploměr a denní teplota by se měla pohybovat mezi 20 – 22°C. Pečující osoby také kontrolují vhodné oblečení dětí v zařízení péče o děti a mimo něj.

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM

Způsob praní – vlastní prádelna. Čisté prádlo je skladováno v dezinfikovaných uzavřených boxech.
Výměna prádla:
ručníky 1x týdně, v případě potřeby ihned;
lůžkoviny 1x za 14 dnů, v případě potřeby ihned;
pyžama 1x týdně (perou je rodiče).

POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM

Způsob a četnost úklidu:

Denní úklid – setření všech podlah, nábytku, okenních parapetů, klik, splachovadel, vynášení odpadků včetně koše na pleny, vyčištění koberců vysavačem; za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech, nočníků.
Týdenní, celkový úklid – 1x týdně omytí omyvatelných stěn na toaletách a dezinfikování umýváren a záchodů. 2x ročně dezinfekce hraček. 2x ročně celkový úklid všech prostor školky včetně oken. 1x za 2 roky malování stěn.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob a jednorázových plastových obalů. Školnice každý den vynáší odpadky. Tekuté odpadky jsou likvidovány ve výlevce, která je následně dezinfikována. Pleny jsou likvidovány firmou ASA – smlouva přiložena.

ÚHRADA NÁKLADŮ – ŠKOLNÉ

Měsíční školné je vyúčtováno vždy k 1. v měsíci a zasláno na e-mail rodiče, který je uveden v přihlášce. Výše školného je stanovena po dohodě s rodiči na základě aktuálního ceníku na webu Mikešovy školky.

Přihláška dítěte je uzavřena na dobu neurčitou.

ONEMOCNÉNÍ DÍŤETE

V případě nenadálé změny zdravotního stavu dítěte /teplota, zelená rýma, nehody/ budeme okamžitě kontaktovat rodiče telefonicky na číslo, které je uvedeno v přihlášce dítěte. Rodič je povinen si dítě vyzvednout do 3h od nahlášení změny stavu.

V Tehově dne 1.3.2022

Ředitelka Miluše Ketzlová