Provozní řád

Zpracováno podle zákona č. 258/ 2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Účinnost od 1. 12. 2007

I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Název školy:    Mikešova školka
Adresa školy:   Na Hačalce 205,251 01Tehov
Telefon:            724 342 269
IČO:                  63196824
Ředitel:            Miluše Ketzlová
Typ školy:        celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy:    42 dětí – 3 třídy
Provozní doba školy: 7.30 – 17.30 hodin, pondělí – pátek

II. REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Kapacita Mikešovy školky je 42 dětí, která je rozdělena do 3 tříd. Malá koťata– děti od 2 do 4 let, Velká koťata – děti od 4 do 6let a KITTENS – děti 3-6 let. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do školky je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

07.30 – 09.00   Ranní scházení (hry a činnosti dle výběru dětí)
09.00 – 09.15   Přivítání dne (pozdravení, krátké protahování, rytmizační aktivity, komunikativní kruh)
09.15 – 09.45   Hygiena, přesnídávka
09.45 – 10.30   Edukační aktivita I. (v rámci jednotlivých skupin)
10.30 – 11.30   Pobyt na čerstvém vzduchu (délka pobytu je přizpůsobená aktuálnímu počasí a ročnímu období)
11.30 – 12.15   Hygiena, oběd
12.15 – 12.30   Hygiena – čištění zoubků
12.30 – 14.30   Odpočinek (čtení pohádky, klid na lůžku)
Edukační aktivita II. (děti, které čeká nástup do 1. třídy)
14.30 – 15.00   Svačinka
15.00 – 15.45   Edukační aktivita III. (společná práce)
15.45 – 17.30   Pobyt na čerstvém vzduchu, rozcházení dětí

ŘÍZENÉ ČINNOSTI, SPONTÁNNÍ HRA

Činnosti dětí řízené pedagogem jsou v programu hlavně od 8.00 do 10.30 hodin a od 15.00 do 17.30. Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem) probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je věnována předškolním dětem, a to jak v kolektivu, tak i v individuálních činnostech. Předškolní děti mají po půlhodinovém odpoledním oddychu (předčítání pohádky) zařazenou 3x týdně předškolní výchovu a 2x týdně výuku flétny.
Činnosti jsou pružně upravovány dle momentálně vzniklých nahodilých situací.
Spontánní hra je zařazována podle potřeb dětí v průběhu celého dne. Probíhají celý den a prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru třídy, školní zahrady a nedalekého lesa. Jedná se hlavně o volně pohybovou aktivitu, relaxační cvičení, cvičení na správné držení těla, zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační). Pohybové hry a hudebně pohybové činnosti jsou uskutečňovány dle rozvržení edukačních činností.

Děti navštěvují celoročně 1x týdně 45 minut kurzy tenisu. V zimě kurz probíhá v tenisové hale, v letních měsících jsou děti venku. Dále se realizuji činnosti zaměřené na rozvoj tělesné a pohybové stránky.

HYGIENA

Děti si pravidelně myjí ruce – před jídlem, po jídle, po činnosti, kde dochází k ušpinění rukou, např. malování, lepení, modelování apod. Zuby se čistí po obědě. Každé dítě má vlastní kartáček, pastu a kelímek.

POBYT VENKU

Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí). V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. U dětí jsou velmi oblíbené vycházky do okolí. Pro pobyt venku je také využívána školní zahrada s pískovištěm, průlezkami, houpačkami, koloběžkami. Převážná část zahrady je zatravněna. Využití pro míčové hry. Venku probíhají volné hry i řízené činnosti. V letních měsících je možné využívat i terasu na svačinky a může zde probíhat i hlavní výchovná činnost.
Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.

ÚDRŽBA PÍSKOVIŠTĚ A ZAHRADY

Kontrola obsahu pískoviště před každým použitím a přikrytí pískoviště plachtou provádí odpovědná osoba. 1x ročně se provádí výměna písku – součástí je doklad o výměně písku a zdravotní nezávadnosti písku . Za úklid zahrady, sečení trávy, zavlažování je zodpovědná odpovědná osoba, případně zřizovatel určí odpovědnou osobu.

ODPOČINEK, SPÁNEK

Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. Děti každé třídy odpočívají samostatně na připravovaných lehátkách. Odpovědná osoba k odpočinku dětí denně připravuje lehátka do prostoru herny. Zároveň připravuje lůžkoviny, uložené v jednotlivých skříňkách, označených značkami dětí. Před uložením lůžkovin zpět do skříněk se provětrají. Děti se převlékají do pyžam, oděv si ukládají na židličky, obuv u lehátka. Děti usínají, příp. odpočívají při čtení pohádky. Předškolní děti odpočívají v jiné třídě na připravených lehátkách bez lůžkovin pouze 30 min. při čtení či poslechu pohádky.

STRAVOVÁNÍ

Ve škole nesmí mezi jednotlivými jídly přesáhnout časový odstup 3 hodiny. Děti se stravují 3x denně.
Dopolední svačinka (9.00 hod.)
Oběd (12.00 hod.)
Odpolední svačina (14.30 hod.)
Jídlo je dováženo v nerezových termoboxech ze ŠJ Masarykova Klasického gymnázia Říčany. Kuchařka jídlo dětem porcuje v kuchyňce. Provádí se každodenní měření teploty pokrmu těsně před podáním. Teplota nesmí klesnout pod 60 st. C. Strava je plnohodnotná a vyvážená dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladby jídelníčku. Svačiny jsou připravovány v kuchyni, která splňuje veškeré hygienické požadavky. Jídlo je pestré, obsahuje celozrnné výrobky, mléčné výrobky a dostatek ovoce a zeleniny. Mikešova školka je pravidelně kontrolována KHS.

PITNÝ REŽIM

Nápoje připravuje v kuchyňce kuchařka do nerezových termosů s kohoutkem a do skleněných konvic. Během dne se děti mohou kdykoliv napít. Obsluhuje je pedagog a používají skleničky. Děti od 2 do 3 let používají nerozbitné kelímky. Střídají se čaje bylinkové, čaje ovocné, ovocné šťávy, minerální vody a pramenité neperlivé vody. Použité skleničky jsou vždy během dne na tácech vyměňovány.
V letních měsících mají děti termosy s pitím na zahradě venku. Na tenis používáme balenou vodu a každé dítě má svůj kelímek.

OTUŽOVÁNÍ

Otužování je zajištěno několika způsoby. Pravidelné větrání tříd, zejména při pohybových aktivitách. Využívání příznivého počasí k co nejdelšímu pobytu venku. Odpovědná osoba sleduje přiměřenou teplotu ve třídách. V každé třídě je nástěnný teploměr a denní teplota by se měla pohybovat mezi 20 – 22°C. Pedagogové také kontrolují vhodné oblečení dětí ve školce a mimo školku.

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM

Způsob praní – vlastní prádelna. Čisté prádlo je skladováno v dezinfikovaných uzavřených boxech.
Výměna prádla:
ručníky 1x týdně, v případě potřeby ihned;
lůžkoviny 1x za 14 dnů, v případě potřeby ihned;
pyžama 1x týdně (perou je rodiče).

POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM

Způsob a četnost úklidu:
Denní úklid – setření všech podlah, nábytku, okenních parapetů, klik, splachovadel, vynášení odpadků včetně koše na pleny, vyčištění koberců vysavačem; za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech, nočníků.
Týdenní, celkový úklid – 1x týdně omytí omyvatelných stěn na toaletách a dezinfikování umýváren a záchodů. 2x ročně dezinfekce hraček. 2x ročně celkový úklid všech prostor školky včetně oken. 1x za 2 roky malování stěn.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:
Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob a jednorázových plastových obalů. Školnice každý den vynáší odpadky. Tekuté odpadky jsou likvidovány ve výlevce, která je následně dezinfikována. Pleny jsou likvidovány firmou ASA – smlouva přiložena.

ÚHRADA NÁKLADŮ – ŠKOLNÉ

Měsíční školné je vyúčtováno vždy k 1. v měsíci a zasláno na e mail rodiče, který je uveden v přihlášce. Výše školného je stanovena po dohodě s rodiči na základě aktuálního ceníku na webu Mikešovy školky.
Přihláška dítěte je uzavřena na dobu neurčitou. V čase oznámení zákonného zástupce o ukončení docházky končí platnost přihlášky dítěte do Mikešovy školky.

ONEMOCNÉNÍ DÍŤETE

V případě nenadálé změny zdravotního stavu dítěte /teplota,zelená rýma,nehody/ budeme okamžitě kontaktovat rodiče na tlf, který je uveden v přihlášce dítetě. Rodič je povinen si dítě vyzvednout do 3h od nahlášení změny stavu.
V případě nepřítomnosti dítěte celý měsíc, účtujeme pouze udržovací poplatek 3000Kč/měsíc.